OBOGATITVENE IN NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI

  OBOGATITVENE DEJAVNOSTI KOT DEL IZVEDBENEGA KURIKILA


  Za pestrejšo ponudbo programov izvajamo obogatitvene dejavnosti, ki se izvajajo v okviru dnevnega programa in so v dogovoru vrtca s starši. Izvajajo ga strokovni delavci vrtca in so za starše brezplačni ali z delnim doplačilom (npr.: za vstopnine, za avtobusne prevoze). Takšne dejavnosti so: pevski zbor, folklora, računalniške urice, angleške urice, izleti, kros, praznovanja rojstnih dni, kamišibaj, ogledi predstav, razstav, obiski institucij, programi Mali sonček, Ciciuhec, Turizem in vrtec, Varno s soncem, Cici vesela šola, … Tekom šolskega leta se vključujemo v različne projekte in sodelujemo v natečajih, ki jih organizirajo in razpisujejo različne organizacije.

  V pevski zbor so vključeni otroci stari 5–6 let. Pevski zborček vodijo vzgojiteljice. Sodelujejo na prireditvah v kraju, na reviji pevskih zborov občine Ig, popestrijo pa tudi razne prireditve v vrtcu. V vrtcu v tem šolskem letu deluje kar pet pevskih zborčkov.

  V folkloro so vključeni otroci starejših skupin, stari 5–6 let. Folklorne skupine vodijo  vzgojiteljice. Nastopajo na prireditvah v kraju (Ižanski sejem, občinski praznik, krajevni praznik ...). Popestrijo tudi srečanja Društva upokojencev Ig. 

  Program računalništva je namenjen otrokom starejših skupin v vseh enotah. Izvajajo program Slikar in Miškin potep, pa tudi ostale aktualne vsebine, ki so dosegljive na spletu in v raznih revijah za predšolske otroke.

  V starejših skupinah za otroke, ki so zadnje leto pred vstopom v šolo, vzgojiteljice vodijo program seznanjanja s tujim jezikom - angleščino. Otroci se preko različnih zgodbic, pesmic in iger seznanjajo s tujim jezikom. Dejavnost poteka v dopoldanskem času.

  Kamišibaj gledališče je pripovedovanje ob slikah na malem odru. Prihaja z Japonske, kjer »kami« pomeni papir, »šibaj« pa gledališče. Izvajalec stoji ob malem lesenem odru, na katerem v slikah teče zgodba, ki jo ta pripoveduje. Izobraževanje smo pred leti organizirali za vse strokovne delavce. Na delavnicah smo spoznali za nas takrat nov tip gledališča in izpod rok ustvarjalnih vzgojiteljic je nastalo kar nekaj kamišibajev. Hišnik pa je poskrbel še za lesen oder. Kamišibaj vzgojiteljice pogosto vključijo v svoje delo in naša zbirka se iz leta v leto bogati. Otrokom je tovrstno gledališče izredno všeč in vedno znova z zanimanjem prisluhnejo novim zgodbam, pesmim … Starejši otroci pa se že aktivno vključujejo in preizkušajo v vlogi »igralca« oz. »pripovedovalca« v gledališču kamišibaj.

  Otrokom poleg gibalnih dejavnosti v igralnicah omogočamo čim več gibalnih izkušenj tudi v telovadnici in na prostem. V enoti Krimček imamo večnamenski prostor in telovadnico, ki ju obiskujejo že najmlajše skupine. V enoti Hribček imajo otroci prav tako možnost koriščenja telovadnice v dogovoru s PŠ Golo. V zadnjih letih otrokom, starejšim od 4 let, nekaj športnih uric na leto popestri tudi ga. Mojca Rode. V mesecu maju za otroke, starejše od 3 let, organiziramo kros, ki poteka na hipodromu v Vrbljenju. S tem obeležimo tudi svetovni dan gibanja, ki je 10. maja, in opravimo eno izmed dejavnosti programa Mali sonček.

  Cici Vesela šola je stalna vzgojno-izobraževalna rubrika revij Cicido in Ciciban. Vsak mesec obravnava zanimivo, premišljeno izbrano temo. Širi znanje na področju kulturne oziroma estetske vzgoje, socialnega učenja, družboslovja, naravoslovja, tehnike … Prispevki so napisani jasno, zabavno in poljudno, spremljajo jih nazorne ilustracije in fotografije. Vsebine pripravljajo strokovnjaki. Rubrika je v Cicidoju metodično prilagojena predšolskim otrokom. Otroci pred vstopom v šolo ob koncu šolskega leta preverijo svoje znanje na Cici veselošolskem dnevu, na katerem rešujejo zabavne vprašalnike, vsak izmed njih pa nato prejme Cici pohvalo.

   

   

   


  Ciciuhec, beremo z malčki je bralni projekt Mestne knjižnice Ljubljana, namenjen predšolskim otrokom in njihovim staršem. Pri projektu lahko sodelujejo že najmlajši otroci, saj že s prebiranjem knjig in poslušanjem branja oz. pripovedovanja odraslega pri otrocih razvijamo bralno kulturo. Starejši otroci pa se nato že sami preizkusijo kot pripovedovalci zgodb svojim vrstnikom.

   

   

  Program Mali sonček je namenjen otrokom od drugega do šestega leta starosti. Sestavljen je iz štirih stopenj, ki se sistematično nadgrajujejo in dopolnjujejo. Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki sta prijetni in prilagojeni otroku. Posamezne stopnje programa se med seboj dopolnjujejo, povezujejo in nadgrajujejo.Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, skratka dobrega počutja.Mali sonček otroka nagradi z nalepko za vsako opravljeno nalogo, za opravljeno stopnjo programa pa s priznanjem (diplomo).

  Z igro do prvih turističnih korakov je turistični projekt Turistične zveze Slovenije, v okviru katerega v vrtcih odkrivajo znamenitosti svojega kraja in države. Vsebine se nanašajo na čisto in urejeno okolje, spoznavanje kulture in kulturne dediščine, spoznavanje kultur drugih narodov, javno predstavitev vrtca. Sodelovanje poteka že več let zapored.

  Varno s soncem je program Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Usmerjen je k seznanjanju ciljne populacije o škodljivih posledicah delovanja sončnih žarkov in ukrepih, s katerimi lahko nastanek teh posledic učinkovito preprečimo oz. zmanjšamo. Vizija programa je doseči spremembo v odnosu populacije do sonca. Želimo, da bi čim širši krog populacije dosledno upošteval in izvajal samozaščitne ukrepe v smislu zaščite pred delovanjem sončnih žarkov. S tem bi dolgoročno doprinesli k ustavitvi naraščanja kožnega raka v Sloveniji (predvsem melanomskega tipa).

  Kaj s programom pridobijo predšolski otroci in šolarji?

  • Osnovna znanja o soncu (koristne in škodljive učinke na zdravje), ki so podana na način, primeren njihovi starosti.

  • Osnovna znanja o koži, prav tako podana na način, primeren njihovi starosti.

  • Ob izvajanju programa otroci in šolarji osvojijo pravilen način zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov (sredstva, načini obnašanja).

   


  Gozdna pedagogika je metoda okoljskega vzgajanja in izobraževanja, ki ne ponuja samo spoznavanje gozda oziroma narave kot ekosistema, ampak bistveno posega tudi v vzgojo in celostni razvoj tako otrok kot odraslih. Je recept za zdrav, umirjen in optimalen razvoj vseh nas. Gozd oblikuje vrednote, ki se ne odražajo samo v pozitivnem odnosu do narave in okolja, ampak tudi v ustreznem doživljanju samega sebe in življenja. Z gozdno pedagogiko otrokom in odraslim omogočamo varno in sproščeno raziskovanje narave, prepoznavanje lastnih občutkov in potreb ter pravilno odzivanje nanje in to v najbogatejšem učnem okolju – gozdovih Slovenije.
  “Težimo k temu, da postane gozd samoumeven del vsakodnevnih dejavnosti in ne le ena od mnogoterih možnosti, ki so otrokom le občasno na voljo.”

   

  Program poteka pod okriljem Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Vanj je vključenih 11 skupin I. in II. starostnega obdobja in poteka skozi celo šolsko leto. V vseh skupinah želimo spodbuditi otroke, starše in delavce k ohranjanju in izboljševanju zdravja ter oblikovanju okolja, ki postavlja dobro počutje kot pomembno vrednoto. Z izbranimi vsebinami spodbujamo gibanje, uživanje zdrave hrane, preventivne ukrepe za zdravje zob, preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni in razvijanje zdravih medsebojnih odnosov.

  NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI

  Prav tako organiziramo nadstandardne dejavnosti (športna vadba, rolanje, mini počitnice, letovanje). Te dejavnosti izvajajo zunanji izvajalci v sodelovanju z vrtcem. Izvajanje teh dejavnosti je vezano na dodatno plačilo. Starši otroke vključijo prostovoljno.
  V sodelovanju s KRG TiM organiziramo vadbo ritmične gimnastike za deklice, stare 4–6 let, ter športno vadbo za dečke in deklice, stare 4–6 let. Vadba je dodatna dejavnost in ni del programa, ki ga izvaja vrtec, zato je v celoti plačljiva s strani staršev. Vadba se izvaja v telovadnici enote Krimček, Cesta na Kurešček 70. Namenjena je otrokom, ki so vključeni v katerokoli enoto Vrtca Ig. Za otroke, stare 5–6 let, v spomladanskem času, v sodelovanju z zunanjimi izvajalci, organiziramo 5-dnevni tečaj rolanja (5 dni po 2 šolski uri). Tečaj se izvaja na asfaltnih površinah v bližini enot, vodijo ga učitelji z licenco in z večletnimi izkušnjami. Za otroke, stare 4–5 let, v sodelovanju z Zavodom za letovanje in rekreacijo otrok organiziramo 3-dnevne mini počitnice. Lokacijo izberemo glede na ponudbo. Večini otrok to predstavlja prvo ločitev od staršev in prve počitnice s prijatelji. Otroci se veselijo doživetij in se s počitnic vrnejo polni novih vtisov. Za otroke, stare 5–6 let, prav tako v sodelovanju z Zavodom za letovanje in rekreacijo otrok organiziramo počitnice na morju. Opravljamo se v Poreč, kjer bomo nastanjeni v počitniškem domu ZLRO. Program se imenuje Morska pustolovščina.