SVET ZAVODA

  V sestavi sveta zavoda je 11 članov: 5 predstavnikov delavcev vrtca, 3 predstavniki ustanovitelja, 3 predstavniki staršev. Svet zavoda opravlja naloge opredeljene v ZOFVI in Aktu o ustanovitvi Vrtca Ig. Mandat članov sveta traja 4 leta, do junija 2025. Predsednica sveta je Maja Mrak, njena namestica pa Polona Zrimšek. 

  PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA:
  • Mira Žagar
  • Anton Krnc
  • Andrej Žnidaršič

   

  PREDSTAVNIKI STARŠEV: 
  • Petra Stepan
  • Jernej Kavčič
  • Luka Zupančič

   

  PREDSTAVNIKI DELAVCEV:
  • Ankica Cukor - enota Studenček
  • Polona Zrimšek - enota Krimček
  • Maja Mrak - enota Mavrica
  • Urša Tegelj - enota Hribček
  • Katja Rupar - enota Krimček, tehnični kader