Program in sodelovanje s starši

   

  PREDŠOLSKI PROGRAM

  Cilji predšolske vzgoje v vrtcih so (iz zakona o vrtcih, 4. člen):

  • razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih;
  • razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje in sodelovanje v skupinah;
  • razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja;
  • negovanje radovednosti, raziskovanje duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja;
  • spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi pisanja;
  • spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja;
  • posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakdanjega življenja;
  • spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja;
  • razvijanje sposobnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za življenje.


  Z nalogami za doseganje teh ciljev vrtec pomaga staršem pri celoviti skrbi za otroka.

  Programi v vrtcu so prilagojeni razvoju otroka, izvajamo jih v oddelkih:

  • I. starostno odbobje (od 1. do 3. leta starosti)
  • II. starostno obdobje (od 3. do 6. leta starosti)


  Največ oddelkov je homogenih, v katerih se otroci po starosti razlikujejo največ za eno leto. 

  V heterogenih oddelkih pa so vključeni otroci, ki se po starosti razlikujejo za eno, dve ali več let. Kadar so v isti oddelek vključeni otroci iz I. in II. starostnega obdobja, je to kombiniran oddelek.
  Število otrok v posameznih oddelkih je določeno v skladu s Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Normativi po pravilniku so v skladu s 17. členom Zakona o vrtcih in na podlagi sklepa občinskega sveta Občine Ig povečani za največ 2 otroka v posameznem oddelku.


  VRSTE PROGRAMOV

  Glede na trajanje jih delimo na dnevni, poldnevni in krajši program.

  Dnevni program se izvaja od ponedeljka do petka, traja od 6 do 9 ur in poteka dopoldan. V oddelke dnevnega programa so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo Komisije za usmerjanje pri ZRS za šolstvo. Tem otrokom je nudena dodatna strokovna pomoč, število otrok v oddelku pa je praviloma zmanjšano.

  Poldnevni program traja od 4 do 6 ur. V tem letu ga ne ponujamo, saj imamo vse prostorske kapacitete zasedene s celodnevnim programom.

  Krajši program je namenjem otrokom od 3. do 6. leta starosti, ki ne obiskujejo vrtca in so iz odročnih in demografsko ogroženih področij. Program se ne izvaja, ker ne spadamo v omenjena področja. 

   

  SODELOVANJE S STARŠI

  Sodelovanje s starši je za dobro počutje otrok in za kvalitetno delo v vrtcu zelo pomembno. Starši in vrtec izmenjujemo izkušnje o otroku in o njegovem razvoju vsa leta njegovega bivanja v vrtcu. Želimo, da ste starši enakovreden partner vrtcu, saj odprto in iskreno zanimanje staršev za delo v vrtcu izboljšuje komunikacijo in sodelovanje. Prav tako želimo, da nam starši posredujete svoja znanja in izkušnje z otroki. 
  Oblike sodelovanja so različne. Poleg standardnih sodelovanj (roditeljski sestanki, govorilne ure), razvijamo tudi bolj odprte življenjske oblike, ki omogočajo večjo sproščenost in pristnost odnosov.

  Te so:
  •    predstavitev dejavnosti ,
  •    izleti s starši, 
  •    delavnice, 
  •    skupne aktivnosti,
  •    program Šola za starše,
  •    obiski na domu,
  •    predstavitev poklicev staršev, 
  •    srečanja v naravi,
  •    kotički za starše.

   

  ZARAČUNAVANJE STROŠKOV PREHRANE MED POČITNICAMI IN PRAZNIKI SKRBNIKOM, V KOLIKOR PRAVOČASNO NE ODJAVIJO OTROKA IZ VRTCA

  Starši so tekom šolskega leta dolžni odjaviti otroka v primeru izostanka iz vrtca:

  • med šolskim letom do 8.00 ure za tekoči dan,
  • v času dežurstva (med šolskimi počitnicami in prazniki) do dneva, ki ga določi vrtec.

  Pred poletnimi počitnicami vrtec zaradi lažje organizacije dela zbira podatke o predvideni odsotnosti otrok. Starši lahko otroka odjavijo ali uveljavljajo poletno rezervacijo osem dni pred predvideno odsotnostjo.

  V primeru neopravičene odsotnosti ali kasnejše odjave so starši dolžni poravnati nadomestilo za znesek prehrane, ki je trenutno v višini 2,5 eur/dan. To velja tudi v primeru, ko so starši opravičeni dela ali celotnega plačila oskrbnine.

  V primeru bolezni otroka bo odsotnost opravičena s predložitvijo zdravniškega potrdila.