PODATKI ZA VPIS, IZPIS IN UVELJAVLJANJE PRAVIC

  VPIS OTROKA V  VRTEC

  Otroke sprejemamo na podlagi prijave, ki jo starši dobijo na upravi vrtca. V primeru, da je vlog za sprejem več, kot je predvidenih prostih mest, o sprejemu odloča komisija na podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec. Komisija običajno odloča o sprejemu v mesecu maju za sprejem s 1. septembrom oz. z začetkom šolskega leta.

  Začetek obiskovanja vrtca
  Otroci začno obiskovati vrtec z datumom sprejema, ki se določi ob podpisu Pogodbe o vključitvi otroka v vrtec. To podpišejo starši in vrtec. Pred vstopom morate z otrokom opraviti zdravniški pregled, ob vstopu pa predložiti zdravniško potrdilo, da za vključitev otroka v vrtec ni zdravstvenih ovir.

  Plačilo vrtca
  Ceno programov v vrtcu krijejo starši in občina, v kateri imajo starši stalno prebivališče. Višino plačila staršev določi občina na podlagi izpolnjene vloge staršev za znižano plačilo. Starši plačate največ 77 % in najmanj 10 % cene programa, v katerega je vključen otrok. Oskrbnino plačujete za pretekli mesec. Rok plačila je osem dni po izdaji položnice.

  Uveljavljanje znižanega plačila
  Starši uveljavljate znižano plačilo pri pristojnem CSD-ju, v kateri imate stalno prebivališče na obrazcu VLOGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV, ki je dostopna na spletni strani MIZŠ in na spodnji povezavi. Na podlagi odločbe, ki jo izda pristojni CSD, vam vrtec zaračunava oskrbnino za vašega otroka. 

  Povezava: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1468 

  Uveljavljanje rezervacije

  Zdravstvena rezervacija
  Starši lahko uveljavite rezervacijo preko celega leta, če je otrok iz zdravstvenih razlogov odsoten najmanj 4 tedne ali več. Rezervacijo uveljavljate z zdravniškim potrdilom pred boleznijo, med potekom bolezni ali najkasneje v prvem tednu po ponovnem prihodu otroka v vrtec. Cena zdravstvene rezervacije predstavlja 40 % cene, ki jo starši sicer plačujete za vrtec po odločbi (velja samo za otroke s stalnim bivališčem v občini Ig). Starši za drugega in nadaljnje otroke v vrtcu ne morete uveljavljati rezervacije  (Uradni list št.14/ 23. 2. 2016).

  Poletna rezervacija
  Enkrat letno lahko uveljavljate rezervacijo za čas poletnih mesecev (od 1. 6. do 30. 9.), in sicer za odsotnost otroka najmanj deset delovnih dni in največ en koledarski mesec. Rezervacijo je potrebno oddati najpozneje 1 teden pred koriščenjem.
  Rezervacije znaša 70 % cene, ki jo starši sicer plačujete na podlagi odločbe o višini plačila za program vrtca (velja samo za otroke s stalnim bivališčem v občini Ig). Starši za drugega in nadaljnje otroke v vrtcu ne morete uveljavljati rezervacije (Uradni list št.14/ 23. 2. 2016).


  IZPIS OTROKA IZ VRTCA
  Otroka, ki ga želite izpisati iz vrtca, morate odjaviti najmanj 15 dni pred dejanskim izstopom. 15-dnevni rok velja tudi za otroke, ki odidejo v šolo.