NOVOSTI V MESECU SEPTEMBRU

  Spoštovani starši,

  V mesecu septembru je kar nekaj novosti in sprememb pri obračunavanju oskrbnin.

  1. Brezplačen vrtec za drugorojenega, tretjerojenega in vsakega naslednjega otroka
  skladu z 32. členom ZVrt-G in 10. členom ZUPJS je določeno splošno pravilo določanja znižanega plačila vrtca tako, da je:
  - prvo rojeni otrok je prvi otrok (starši plačajo za vrtec v višini znižanega plačila v %, ki jim je določen z odločbo CSD);
  - drugo rojeni otrok je drugi otrok (starši so plačila za vrtec oproščeni, če je mlajši otrok v vrtcu skupaj s starejšim otrokom);
  - tretji in nadaljnji rojeni otrok je tretji, četrti in vsak nadaljnji otrok (starši so plačila za vrtec oproščeni).

  Priložena okrožnica za lažjo in temeljito razlago.

  2. Prejete odločbe s strani CSD
  Staršem, ki imajo na dan 1. 9. 2021 veljavno odločbo o znižanem plačilu vrtca za otroke, ki so vključeni v vrtec (v času veljavnosti odločbe ni prišlo do nobenih sprememb), ni treba vlagati novih vlog. Pravica do brezplačnega vrtca se jim bo priznavala neposredno na podlagi zakona do izteka veljavnosti odločbe. CSD jim bo posredoval pisno obvestilo o novih oprostitvah plačila vrtca, vrtci pa bodo podatek iz obvestila prejeli preko aplikacije CEUVIZ. Starši, ki se jim je odločba iztekla z dnem 31. 8. 2021, bo CSD po uradni dolžnosti odločil o podaljšanju pravice. Starši, ki so otroke na novo vključili v vrtec s 1. 9. 2021, so morali vlogo oddati v mesecu avgustu, da jim bo pravica do znižanega plačila vrtca priznana s 1. 9.2021.
  Otrokom, za katere še nismo prejeli odločbe s strani CSD se bo naredil poračun pri naslednji izdani položnici (za mesec oktober). Prav tako opozarjam starše novo vpisanih, se upošteva najvišji procent plačila staršev, to je 77 %, v primeru, da odločbe še nismo prejeli. Tudi v tem primeru se bo naredil poračun pri oktobrski položnici.

  Priložena okrožnica za lažjo in temeljito razlago.

  3. Karantenske odločbe
  V mesecu septembru je bilo kar nekaj otrok napotenih v karanteno s strani vrtca. Vsem otrokom, za katere smo prejeli karantensko odločbo smo upoštevali brezplačne dni za dneve odsotnosti. Razvidno na postavki »zaprt vrtec«. Povezava do izjave za pridobitev potrditev karantene na domu: https://e-uprava.gov.si/podrocja/sociala-zdravje-smrt/zdravje/potrdilo-o... .

  4. Soglasje staršev (email, trajnik, zbirna položnica)
  Z novim šolskim letom lahko oddate tudi izpolnjene obrazce za prejemanje položnic na email, izberete možnost trajnika ter zbirne položnice v primeru, če imate v vrtec vključenih več otrok hkrati. Obrazec najdete v pripeti priponka »Soglasje staršev«. Izpolnjeno oddate vzgojiteljicam ali v tajništvo.

  Lep pozdrav,

  Knjigovodja
  Anja Bukovec